Chính sách của Đại học Hawaii về Không phân biệt đối xử

Chính sách của trường đại học là cung cấp cơ hội bình đẳng trong giáo dục đại học, cả trong sứ mệnh giáo dục và với tư cách là bên sử dụng lao động. Trường đại học cam kết tuân thủ tất cả các quy chế, quy tắc, và quy định của Tiểu bang và Liên bang về nghiêm cấm phân biệt đối xử. Trường đại học cam kết thực hiện chính sách không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, giới tính, bản dạng giới và biểu hiện giới, tuổi tác, tôn giáo, màu da, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, quốc tịch, khuyết tật, thông tin di truyền, tình trạng hôn nhân, việc bạn nuôi con nhỏ, việc bạn phải phân bổ thu nhập để hỗ trợ nuôi con, tiền án và tiền sự (trừ trường hợp được phép theo luật Tiểu bang), khuynh hướng tình dục, việc bạn vắng mặt do tham gia lực lượng vệ binh quốc gia, hoặc việc bạn là một cựu chiến binh đang được hưởng trợ cấp. Chính sách này bao gồm việc nhập học, tiếp cận và tham gia, điều trị, và cơ hội việc làm trong các chương trình và hoạt động của trường đại học. Chính sách này nghiêm cấm hành vi quấy rối phân biệt đối xử, bao gồm cả quấy rối tình dục. Trường đại học sẽ thúc đẩy việc nhận thức đầy đủ về cơ hội bình đẳng thông qua một chương trình tích cực, liên tục về không phân biệt đối xử và hành động chống phân biệt đối xử (41 CFR Chương 60) trong mỗi cơ sở của trường.

Các trường Cao đẳng Cộng đồng của Đại học Hawaii (UHCC) cung cấp các chương trình Giáo dục Kỹ thuật và Nghề nghiệp (CTE) khác nhau để lấy bằng Cao đẳng Liên kết Khoa học (AS) và bằng Cao đẳng Liên kết Khoa học Ứng dụng (AAS), cũng như các chứng chỉ sau trung học. Mặc dù tất cả các cơ sở của UHCC đều áp dụng chính sách mở, nhưng việc bạn được nhận vào chương trình có thể dựa trên việc hoàn thành các khóa học phù hợp/các bài kiểm tra tiên quyết và một số chương trình mà UHCC có áp dụng thêm các tiêu chí tuyển sinh bổ sung. Các cơ sở của UHCC sẽ thực hiện các bước để đảm bảo rằng việc thiếu kỹ năng tiếng Anh sẽ không là rào cản trong việc nhập học hoặc tham gia các chương trình CTE.

Để được hỗ trợ về ngôn ngữ, hãy liên hệ với văn phòng tuyển sinh của trường. Các câu hỏi liên quan đến chính sách này, bao gồm Mục 504Tiêu đề IX, nên được chuyển đến những người được chỉ định của mỗi cơ sở hoặc điều phối viên Hệ thống UHCC:

Giám đốc (Mục 504 của Hệ thống UHCC và Điều phối viên Tiêu đề IX) Văn phòng về Tuân thủ, EEO/AA, và Tiêu đề IX Phòng 1, số 2327 Phố Dole Honolulu, HI 96822 Điện thoại: (808) 956-4564 Fax: (808) 956-2503 Thư điện tử: eeocc@hawaii.edu

Contact Us

Send us an email

If you require an alternate format, please
contact your campus.

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.